Školská rada

Školská rada kontroluje a podporuje svou činností aktivity základní školy. Schází se minimálně dvakrát ročně.

Členové školské rady:

  • Zástupce rodičů                -            Antonín Novák
  • Zástupce zřizovatele        -            Hartmanová Jana Bc. DiS.
  • Zástupce pedagogů         -            Mgr. Tereza Ošmerová 
  •  
Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
§ 168

(1) Školská rada
a)
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 
b)
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 
c)
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 
d)
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 
e)
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 
f)
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 
g)
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 
h)
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 
i)
podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.