Zápis do ZŠ pro školní rok 2021-2022

Ředitelství Základní školy Praskolesy oznamuje, že vzhledem k mimořádné situaci v ČR a na základě rozhodnutí MŠMT se  zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/20 22 nebude konat prezenčně.

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitel školy – pro školní rok 2021/2022:

v ZŠ Praskolesy zapisujeme žáky od 1.dubna –  30. dubna 2021.

Dle nařízení MŠMT jsou povoleny tyto způsoby podání: (zásilku označte nápisem ZÁPIS):

1/ do datové schránky školy – r3j9cc

2/ e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce - do předmětu uveďte „ Zápis“  

    – zs.praskolesy@seznam.cz

3/ poštou – rozhodující je datum podání na poště

4/ osobním podáním ve škole

 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká děti, které se narodily v době od

01. 09. 2014 – 31. 12. 2014

01. 01. 2015 – 31. 08. 2015 

a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

 

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní  docházce,

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení ,

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Mgr. Jan Musílek, ředitel školy

 

Žádost o přijetí bude doručena poštou na adresu školy – obálku označte zápis

Zápis

ZŠ Praskolesy, okres Beroun

267 54 Praskolesy 104

 

Dokumenty jsou ke stažení na webu zs-praskolesy.cz nebo k vyzvednutí v dopoledních hodinách v budově školy nebo po telefonické dohodě na tel. čísle: 606 650 655.

 

Poznámka: Povinný zápis je pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015