Zápis do 1.ročníku na školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven na období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podepsané Přihlášky a Zápisní listy můžete doručit těmito způsoby:

1) zaslat naskenované dokumenty na email školy zs.praskolesy@seznam.cz

2) vhodit do poštovní schránky patřící obecnímu úřadu, nachází se na drátěném plotu u vjezdu do dvora na rohu budovy OÚ

3) zaslat Českou poštou

4) osobním podáním, po telefonické domluvě s ředitelem školy - tel. 606 650 655

 Formuláře ke stažení - Zápisní list  (nutno vyplnit email. adresu, na kterou Vám bude sděleno Vaše registrační číslo)

                                    - Žádost o přijetí

                                    - Žádost o odklad 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

K zápisu přinést:

Žádost o odklad povinné školní docházky 
Doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud jej už budete mít)
Doporučení od lékaře


Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.